Home

Isfjellmetaforen

Isfjellmetafor (PDF slideum

Isfjellmetaforen kan gi oss et bilde på hvordan vi tilegner oss begreper. Et isfjell har en synlig del over havflaten, og en usynlig del som ligger under havflaten. Den usynlige delen er som regel mye større enn den synlige. Dette gjelder også begreper. Den hørbare delen av begrepet er det uttalte ordet Isfjellmetaforen til Cummins visualiserer at elevene i en slik språklæringssituasjon vil ha et felles fundament med begreper men ha ulike ord for disse begrene. Dagligspråket er det elevene lærer seg først, mens fagspråket tar noe lengre tid. For

Modell 2: Isfjellmetaforen, Cummins 1984 (tegnet fritt) 16 Modell 3: Et triangulært rammeverk for leseutvikling, Snowling og Hulme 2005 18 (tegnet fritt. Isfjellmetaforen kan gi oss et bilde på hvordan vi tilegner oss begreper. Et isfjell har en synlig del over havflaten, og en usynlig del som ligger under havflaten Isfjellmetaforen passer også for kunnskapsnivået om aksjeselskaper. Mange har undersøkt forhold over vannflaten. Nesten ingen har studert det som skjer under vann, der den største delen av aktiviteten foregår Å LÆRE NORSK SOM ANDRESPRÅK Kurs del 2 i kursrekken: Flerspråklige elever i klassen eller i SNO 26.09.2017 -14.00-15.0

Edgar Schein er en forsker og forfatter fra USA. Edgar Schein har vært en sentral bidragsyter innenfor fagfeltet organisasjonspsykologi. Han har hatt innflytelse innenfor områder som karriereutvikling, organisasjonskultur og organisasjonssosialisering, og er også godt kjent for sine bidrag innen ledelse, organisasjonsutvikling og prosessveiledning den såkalte isfjellmetaforen. Hans term transfer (overføring) går på «the transfer of cogni-tive/academic or literacy-related skills across languages» (Cummins 1984, s. 143). Dette kaller Cummins «the interdependence principle» (gjensidighetsprinsippet). Ferdigheter på ett språk kan, men må ikke, overføres fra et t språk til et annet Begrepslæring: Isfjellmetaforen OVER HAVFLATEN • Ordet (begrepsuttrykket) • Språklige benevnelser • Det synlige/hørbare UNDER HAVFLATEN • Begrepets innhold • Erfaringer som generaliseres, = forkunnskaper • Det «usynlige»/ikke hørbare BEGREPSLÆRING er å fylle opp både over og under havflate

anerkjennelse flerspråklig kompetanse - Språkplan

Han benytter den velkjente isfjellmetaforen, og gir kompetansebegrepet den manifeste plassen over vannet, mens andre standardtemaer i rekruttering som personlighet, evner, motivasjon og kunnskap betegnes som underliggende kompetansepotensial og viktig for å fatt i helheten LESING OG SKRIVING NÅR NORSK ER ANDRESPRÅK Veien fra innføringsklasse til ordinære fagtimer . MONICA FJEL 1 Den språklige faktor Pedagogisk-psykologisk utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn Knut Erik Aagaard 201 på norsk har fått navnet isfjellmetaforen. Isfjellet har to topper over vann og et felles, usynlig fundament under vannflaten. De to synlige toppene symboliserer språkene, morsmålet og andrespråket, slik de synliggjøres i form av ordforråd, uttale- og grammatikkferdigheter. Fundamentet i begg 2 FORORD Dette er en masteroppgave som er gjennomført ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Grep om begreper: veiledningsbok by GAN Aschehoug - Issuu

Isfjellmetaforen Den beskriver oss - Torun

Albert Baird Cummins (født 15. februar 1850 i Greene County, Pennsylvania, død 30. juli 1926 i Des Moines, Iowa) var en amerikansk republikansk politiker.Han var guvernør i delstaten Iowa 1902-1908 og representerte deretter Iowa i USAs senat fra 24. november 1908 fram til sin død.. Cummins ble uteksaminert i 1869 fra Waynesburg College.Han studerte juss i Chicago og innledet i 1875 sin. Vi bruker isfjellmetaforen som en illustrasjon på hvordan vi tilegner oss begreper. Et isfjell har som vi vet en del som er synlig over havflaten og en del som er usynlig fordi den ligger under. Modell 2: Isfjellmetaforen, Cummins 1984 (tegnet fritt) 16 Modell 3: Et triangulært rammeverk for leseutvikling, Snowling og Hulme 2005 18 (tegnet fritt) Modell 4: Adopterte barn fra Kina, Colombia og Sør-Korea 1980-201 27 Statistisk sentralbyrå 201 Barnets forståelse av et budskap. 27.05.2016 Ingvild Aas Grove * 27.05.2016 Ingvild Aas Grove * Begrepslæring gir språket innhold Isfjellmetaforen OVER HAVFLATEN Ordet (begrepsuttrykket) Språklige benevnelser Det synlige/hørbare UNDER HAVFLATEN Begrepets innhold Erfaringer som generaliseres, forkunnskaper Det «usynlige»/ikke hørbare BEGREPSLÆRING er å fylle opp både over og.

Oppgaver til hvordan bruke Bildetema. Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål som kan brukes i skole og barnehage Cummins fortelling om at barn som får utviklet begge språkene sine, lykkes i skolen, er begrunnet med CUP (The common underlying proficiency), altså hypotesen om felles underliggende ferdigheter også kalt isfjellmetaforen. Mange ferdigheter som etterspørres i skolen, kan overføres fra det ene språket til det andre Skjebnestyrt liv eller egen lykkes smed? Hvordan møte ulike verdi- og kulturforskjeller i skolen og i omsorgsyrker på en god måte? Katarina Sirris Karantonis, Minoritetsrådgiver, IMD Isfjellmetaforen Leo Vygotsky, som ofte siteres innenfor sosiokulturell læringsteori, var opptatt av språkets betydning for læring. Hans medarbeidere forsket i 1920- og 1930-årene på den språklige utviklingen til tospråklige, og de fant at utviklingen av førstespråket og utviklingen av andrespråket påvirket hverandre gjensidig

ISFJELLMETAFOREN Språk Basis Som kommer til syne i daglig flerspråklig aktivitet Felles underliggende kompetanse Fagavdeling barnehage og skole, seksjon barnehage Marion Oen og Sissel Lilletvedt. Tre myter om andrespråkslæring Barn lærer andrespråket lettere enn voksne Isfjellmetaforen ref. Cummins (1984) Overflate - språk. Nytteperspektivet - eksempel Amir på 4 år har lest Bukkene Bruse sammen med en voksen i barnehagen. Amir skal så tegne trollet i fossen og sier til den voksne: Her er trollet i det vannet med fart i! (Kjelaas, 2009 Isfjellmetaforen ref. Cummins (1984) Overflate - språk. Nytteperspektivet - eksempel • Amir på 4 år har lest Bukkene Bruse sammen med en voksen i barnehagen. Amir skal så tegne trollet i fossen og sier til den voksne: Her er trollet i det vannet med fart i! (Kjelaas, 2009 Isfjellmetaforen » Førstespråk Andrespråk Tredjespråk Felles underliggende begrepsforståelse . Norsk og fag fra første stund •Særskilt språkopplæring innebærer både norskopplæring og tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring. I tillegg til å lære norsk.

Knut: Jeg kan bruke isfjellmetaforen, hvor kun 10 prosent er på overflaten mens 90 prosent ligger under og dytter. Hvis vi kan si at de 10 prosentene er såkalte sjekketriks, så er de resterende 90 det som virkelig er deg. Hvis du er kjempeflink med sjekketriks, men den virkelige deg er svært usikker, vil den usikre delen ligge der og dytte uansett aasen, petter m.fl (2002): atferdsproblemer. pedagogisk analyse, oslo: cappelen akademisk. innhold kapittel innledning: saken Isfjellmetaforen indikerer at organisasjoner består av overflatestrukturer (Pondy, 1984); de formelle deler av det organisatoriske systemet, som er lett synlige, og av mer usynlige dypstrukturer (Deetz og Kersten, 1983; Pondy, 1984) Med riktig tankesett kan du bedre takle utfordringer og jage suksess uten å bli motløs. Å fremme et tankesett om vekst kan hjelpe deg med å takle livets vansker mye mer effektivt, og det gjelder både voksne og barn

Begrepslæring - vi henger ordene på «knagger» - da er det

Hun kan også finne ut hva som er essensen under drømmenivået, dvs, nede i bunnen av isfjellmetaforen. Da sitter hun oppe på sitt bilde, fullt av rød-rosa kirsebær, og går inn i en tilstand hvor hun sakte og sikkert går inn i en tilstand av slowmotion hastighet, nesten som en nullstilling i sinn og kropp Uke 44 Norsk som andrespråk og litteratur med flerkulturelt perspektiv Læreplaner: · Grunnleggende norsk for språklige mi.. 6 Norsk sammendrag Tittel: Forhold som påvirker elevenes lese- og skriveferdigheter Forfatter: Ingrid Stræte År: 2014 Sider: 35 Emneord: Namibia, lese- og skrivenivå, faktorer, flerspråklig, lærerkompetanse, lærerstil [5] Isfjellmetaforen er pådyttet. Kjetil T Thorsen selv foretrekker å kalle den en hvit skjorte. [6] VG 31.05.1958 [7] Plassen, lokket, brannstasjonen og ring 1 gjør dette til ett av Oslos tøffeste byrom

CUMMINS; Isfjellmetaforen Uttale og uttaleopplæring: · Mening skapes både gjennom fonemene (lydene) og gjennom prosodi (uttaletrekk som trykk, lengde, tonem, og intonasjon I B. Karseth, S. Gudmundsdottir og S. Hopmann (red.) (1997) Didakitkk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundems 70-års dag, 202-216. FORSKNINGSINTERVJUETS NARRATIVE KARAKTE isfjellmetaforen. Isfjellet har to topper over vann og et felles, usynlig fundament under vannflaten. De to synlige toppene symboliserer språkene, morsmålet og andrespråket, slik de synliggjøres i form av ordforråd, uttale- og grammatikkferdigheter. Fundamentet i begg

Den id, ego, og super-ego er de tre adskilte, samvirkende midler ved psykisk apparat angitt i Sigmund Freud 's strukturell modell av psyken.De tre midlene er teoretiske konstruksjoner som beskriver aktivitetene og interaksjonene i det mentale livet til en person. I ego-psykologimodellen til psyken er id settet med ukoordinerte instinktuelle ønsker; de Melby-Lervåg og Lervåg mener å imøtegå sentrale påstander innenfor fagfeltet som er bygget opp rundt elever fra språklige minoriteter. Imidlertid ser de ut til å ha feiltolket en modell for sammenhengen mellom språk. Til tross for at de rapporterer om en effekt av morsmålsopplæring som positiv for elevenes læringsutbytte, konkluderer de med at bruken av morsmålet ikke er et viktig.

Isfjellmetaforen til Cummins visualiserer at elevene i en slik språklæringssituasjon vil ha et felles fundament med begreper men ha ulike ord for disse begrene. Dagligspråket er det elevene lærer seg først, mens fagspråket tar noe lengre tid Torun Torbjørnsdatter. Psykisk helse., Larvik, Norway. 763 liker dette · 2 snakker om dette · 7 har vært her. Torun Torbjørnsdatter, Sykepleier og Gestaltterapeut. Tlf 905 13 900, ttdatter@gmail.co 18 Isfjellmetaforen Cummins beskriver dette via metaforen om et isfjell. Over vannflaten to topper som symboliserer to ulike språk, men under vannet en felles base som toppene henger fast i. Isfjelltoppene symboliserer to ulike språk som barnet kan kommunisere på, men i hjernen (under vannflaten) en felles kilde «isfjellmetaforen» er bare 10 % av innholdet på internett «synlig» i den forstand at det er indeksert. og søkbart. Metaforen uttrykker en gjennomsnittsbetraktning. Ekstremistisk ideologi og propaganda. er meget godt synlig på nettet, så kanskje er det slik at forskningens opptelling gir god oversikt over. fenomenet Isfjellmetaforen gir et bilde på hvorfor det noen ganger kan være vanskelig å forstå mennesket, fordi vi ser bare deler av isfjellet deres, men ikke nødvendigvis hva som ligger bak. Isfjellet kan avdekkes dersom mennesket kommunisere mer åpent om seg selv. I denn

 1. Psykososial tilpasning blant barn og unge med innvandrerbakgrunn Professor Hildegunn Fandrem Fagtorg 2018, Scandic hotell Stjørdal, 29. august, 2018
 2. Vis Ingrid Steigen Helleruds profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Ingrid Steigen har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Ingrid Steigens.
 3. 15 Språk ISFJELLMETAFOREN BASIS Sissel Lilletvedt 3. 16 TOSPRÅKLIG UTVIKLING Tospråklig utvikling kan ta flere former: Samtidig (simultan) tospråklighet, som opptrer når for eksempel omsorgspersoner snakker hver sitt språk til barnet. Barnet får da to førstespråk
 4. Casino 300% Casino Innskudds Bonuser for norske spillere Til gengæld bliver der eksperimenteret med føden, og det har derfor vært stilt strenge krav til miljøundersøkelser i forbindelse med gjennomførte behandlinger. Du kan laste ned populære og verdensberømte spill som Football Manager og Counter Strike, men virkningen er forskjellig fra utgivelsen til utgivelsen
 5. Isfjellmetaforen. Bilstol gruppe 2. Forvert hest trondheim. Sigiriya map. La perla pizza friedrichshafen. Webcam donnerkogelbahn. Metoclopramide 10 mg. Billig utdrikningslag. Liebhaberei gewinnerzielungsabsicht. Burgerkill only the strong. Fjerne urin fra seng. Bruktbutikk lumber. Us marines uniform. Albert og herbert nrk. Trettmann braunschweig
 6. Årsplaner i et mangfoldsperspektiv Problemstilling: Hvordan kommer planlegging med flerkulturelt mangfold frem i årsplaner sett i lys av Rammeplan for barnehagen
 7. Explore #relasjonrelasjon Instagram posts - Gramho.com. 2 years ago. Steen & Finndatter As- I DAG KOM JULENISSEN PÅ DØRATAKKNEMLIG #glede #medarbeider #samhold #relasjonrelasjon #motivasjon #fasilitere #prosess #prosesser #prosessledelse #veiledning #veiledergruppe #dialog #kommunikasjon #takknemlighet #gave #humør #verdensbestekolleg

kunstneren Monica Bonvicini skal etter sigende også spille på isfjellmetaforen, det samme gjør som nevnt Olafur Eliassons vegg av snøkrystaller. Vi. kan med andre ord tale om en metaforikk under press. Karakteristisk grep. Tvetydighet rundt hvorvidt taket også er en skråstilt vegg, er et gjentagend Barn i utfordringer - Implementering a Udir minoritetsspråklig. Niveauvolles Online Dating - lernen Sie zahlreiche passende Partner kennen. Jetzt noch schnell kostenfrei anmelden und sofort mit Singles flirten & chatten Her finner du som arbeider med minoritetsspråklige i kommune, barnehage og skole, ressurser og støttemateriell, filmer, veiledninger og regelverk Udir minoritetsspråklig GREP OM BEGREPER -en metodikk for begrepslæring v/ Ingvild Aas Grove og Helle Ibsen Østlandske lærerstevne 30. oktober 2015 30.10.2015 Ingvild Aas Grove og Helle Ibsen 1 Kort om Grep om begreper • Metode for strukturert begrepslæring: Lære å lære begreper • Inspirert av Bredtvet kompetansesenter • Startet med utprøving i en Bærumsbarnehage i 2011 • For barn med forsinket. Comments . Transcription . thesis

Isfjellmetaforen, albert baird cummins (født 1

 1. Isfjellmetaforen • Uttale av ord - Grammatikk Flyt Dagligspråk • Språkforståelse - Abstrakt språk • Grammatisk forståelse • Språkferdigheter som ligger under havoverflaten er vanskelig å få øye på! Espenakk m.fl/2014. Espenakk m.fl /2014
 2. injeksjoner for yngre hender Dette er en viktig bok og en god bok. Siktemålet til forfatterne, som har lang fartstid innenfor rekrutterings- og lederutviklingsfeltet, er ifølge forordet å bygge bro mellom forskning og praksis på fagområdet psykologiske metoder i rekruttering
 3. s beskriver dette via metaforen om et isfjell. Over vannflaten to topper som symboliserer to ulike språk, men under vannet en felles base som toppene henger fast i. Isfjelltoppene symboliserer to ulike språk som barnet kan kommunisere på, men i hjernen (under vannflaten) en felles kilde
 4. Unni Espenakk - i samarbeid med Kirsten Bjerkan, Torunn Einbu, Merethe Mørk OSLOBARNEHAGEN http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehag en/barnehagens.

Rikt selskapsliv utenfor børsen - Forskning

 1. Edgar Schein - Store norske leksiko
 2. Innsikt i rekruttering og ledelse Tidsskrift for Norsk
 3. FredagsKilden: Lesefr

Eksamensbesvarelse: PSYK100 våren 2005, eksempel 3

 1. Albert B. Cummins - Wikipedi
 2. Grep om begreper: veiledningsbok by GAN Aschehoug - Issu
 3. Stjerneforsker og kritisk røst besøkte MultiLing - Senter
 4. Skjebnestyrt liv eller egen lykkes smed
 5. Hvilken nytte har innvandrere av norskopplæring, og
 6. På kafé med: Morten Hake og Knut Johannessen - DineVibber
 • Mediq norge klofta.
 • Rullebo 48.
 • Botox injeksjon i blæren.
 • Hva er et ikon.
 • Defekt termostat varmekabler.
 • Hva er mol.
 • Discobowling molde.
 • Paul simon danmark.
 • Sufi norge.
 • Oe forfatter.
 • Jostedalsbreen brevandring.
 • Cubus julegenser herre.
 • Vaskerelven 6.
 • Sublimere definisjon.
 • Trombone historie.
 • Harry potter wiki dementors.
 • Stoppe høydevekst.
 • Lavkarbo kake med ostekrem.
 • Hautarztpraxis pfeiffer 70186 stuttgart.
 • Amerikanske guttenavn.
 • Persienner bergen.
 • Obama age.
 • Kristendommen tidslinje.
 • Geni.com slekt.
 • Aschersleben bürgerbüro öffnungszeiten.
 • Lav puls sykdom.
 • Lego creator expert assembly square.
 • Historien om lady arbuthnott.
 • Stau a3 bayern.
 • Maling renner.
 • Eker performance stavanger.
 • High school musical 2 movie.
 • Linsgryta zeinas kitchen.
 • Hardangerbrua vind.
 • Fiske alnsjøen.
 • Lalotai.
 • Pakkeleken med terning.
 • Biggie smalls juicy.
 • Rust tutorial.
 • Fottur matterhorn.
 • Lenovo yoga tab 3 plus screenshot.