Home

Nve flomsonekart

NVE gjør oppmerksom på at dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen We're sorry but temakart doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue NVE overrakte 1. februar flomsonekart for Glomma, Øyeren, Nitelva og Leira til Skedsmo, Rælingen og Fet kommuner i Akershus. Kartene viser at store områder oversvømmes langs Glomma, Øyeren, Svelle, Nitelva og Leira ved en 200-årsflom

NVE Kartlink. info Temabeskrivelse layers Justér kartlag exit_to_app Åpne i NVE Atlas dashboard NVE Kartkatalog file_downloadLast ned data. help Hjelp. keyboard_arrow_left Skjul. Tema Kartlag. Temaforklaring : NVEs temadata distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Les mer Flomsonekart nr 1 / 2000 Delprosjekt Sunndalsøra Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Forfattere: Ingebrigt Bævre, Eli K. Øydvin Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 200 Forsidefoto: Kart som viser 100-års flom ved Sunndalsøra Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Driva, fra utløp i fjorden til enden av boligfelt på Grø

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat Opp til sanntidsplottingens hovedside. Opp til NVE sin hovedside. Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål.Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no. Sist oppdatert : 5/11-2020 05:57 5/11-2020 05:5 Datateknisk: Ivar Peereboom, iope@nve.no Fagekspert: Monica Bakkan, mba@nve.no DATASETTOPPLØSNING Målestokktall: 1000 UTSTREKNINGSINFORMASJON Utstrekningsbeskrivelse Norge Dekningsoversikt KILDER OG METODE Utarbeidelse av flomsoner omfatter: • Flomberegning - statistisk analyse av hvor store og hyppige flommer som kan ventes i vassdrage

NVE Internett: www.nve.no Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua Flomsonekart Delprosjekt Sauda Ingebrigt Bævre Ivar Olaf Peereboom F L O M S O N E K A R T 8 2007. Rapport nr 8/2007 Flomsonekart, Delprosjekt Sauda Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektora Rapport: Flomsonekart Delprosjekt Røyken og Heggedal Kart: Flomsonekart for Hegga/Skitthegga i kommunene Røyken og Asker. Fakta om flomsonekart. På bakgrunn av erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som et viktig tiltak for å redusere flomskader i framtida View In: ArcGIS JavaScript ArcGIS Online Map Viewer ArcGIS Earth ArcMap ArcGIS Explorer View Footprint In: ArcGIS Online Map Viewer Service Description: Kartlaget angir omrder hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseomrdene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner Internett: www.nve.no Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua Flomsonekart Delprosjekt Kautokeino Ingebrigt Bævre Anders Bjordal Christine K. Larsen F L O M S O N E K A R T 3 200

Flaum - NVE

Fredag 7. februar overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomsonekart til Bergen kommune. Kartet viser blant annet at mye av bebyggelsen fra Nesttun senter til Hopsdammen ligger utsatt til for en 200-årsflom Geocortex Viewer for HTML5 - NVE Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland (NVE) Publisert: 04.11.2020 10:39 Gyldig: fra 04.11.2020 07:00 til 05.11.2020 06:59 Se styrtregnvarse NVE lager flomsonekart med høyt presisjonsnivå som for mange formål skal kunne brukes direkte. Det er likevel viktig å være bevisst at flomsonenes utbredelse avhenger av bakenforliggende datagrunnlag og analyser. Som tidligere nevnt er deler a

Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata Fakta om flomsonekart Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtida. NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar (revidert 2014)

NVEs Flomsonekart - NVE temakar

Flomsonekart for Glomma, Øyeren, Nitelva og Leira - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat har laget flomsonekart for elvestrekninger over hele landet der man venter store skader ved flom. Bor du i nærheten av en elv og vil sjekke om stedet du bor er utsatt for oversvømmelse? Da kan du gå til www.nve.no og klikk deg videre til ditt fylke. Kilde: Flomsonekart. Delprosjekt Mosby, NVE rapport 12-200 Se nye flomsonekart: NVE slår fast at Liknes må sikres mot flom. Kom med krass kritikk mot NVE: - Vi har latt oss lure hele veien. Enige om å gi opp flomsikringsprosjektet: - Et tankekors at det ikke ble stoppet før. Godkjenner overføring av Knabeåna og Solliån

Aktsomhetskart - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet flomsonekart for Namsen ved Namsos samt strekningen Øysletta til Grong. Kartene viser at viktig infrastruktur og bebyggelse er svært. Etter ti år er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nesten i mål med å lage flomsonekart Eksempler på kartlag i NVE Atlas. Farekart. Flomsonekart Flomutsatte områder. 10- til 1000-års flom og klimasone. Skredfaresone - snøskred og jordskred Faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder Aktsomhetskart. Iskart. Svekket is Svekket is i vann og elv på grunn av kraftutbygging. Snø- og steinskre

NVE Lin

Det utarbeides også egne flomsonekart med samme hensikt. I tillegg har NVE vært involvert i forskningsprogrammene NIFS og Klima 2050. Utfordringer og forebyggin Kartlaget angir omr der hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseomr dene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ulike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner. Her ligger hyperkoblinger til websider, flomsonekart og rapporter Flomsonekart er faresonekart for flom. Det viser hvilke områder som blir oversvømt ved flommer med ulikt gjentaksintervall. Oversikt over kartlagte vassdragsstrekninger finner en i NVE Atlas og i faresonekartoversikten for d e enkelte kommunene

Flomsonekart viser vanndekket areal ved flom ved gitte gjentaksintervall. Kartene viser at tettbebyggelse, industri og idrettsområder på vestsiden og skog og landbruksområder på østsiden er flomutsatt ved mindre flommer, melder NVE. De mest flomutsatte strekningene går fra Faller til Garder og fra Lund til Øya på vestsiden NVE har utarbeidet flomsonekart for de mest skadeutsatte strekningene i Norge. Kartene, som viser oversvømt areal ved flommer med ulike gjentaksintervall, finnes på NVEs nettsider. Oversikt over ulike vannstandsnivå, inkludert dagens stormflonivåer, kan hentes fra Kartverkets hjemmesider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet flomsonekart for de mest skadeutsatte strekningene i Norge. Kartene viser hvilke områder som oversvømmes ved ulike gjentaksintervall. Det er også oppgitt vannstand for ulike tverrprofiler, og en sikkerhetsmargin som skal legges til ved planlegging av ny bebyggelse Velkommen til Bærum kommune. Hva kan vi hjelpe deg med. NVE har utarbeidet flomsonekart for Hellelandselva fra Helleland til utløp i havet ved Egersund. Kartet viser at betydelig infrastruktur og bebyggelse er flomutsatt og at flere bruer på kartlagt strekning har for lav kapasitet

Siden 1950 har antall registrerte flommer på verdensbasis økt jevnt. Som et resultat, har NVE laget flomsonekart for utsatte vassdragsstrekninger i Norge. Kartene skisserer hvor vannstanden vil gå ved økt nedbør og er ment å være til hjelp for kommunene i arealplanlegging. Slik fungerer de NVE sine flomsonekart viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved små eller store flommer. I Hordaland har NVE laget mer eller mindre detaljerte flomsonekart for tettstedene Dale, Eidfjord. 1. NVE (2017). Flomsonekart. Delprosjekt Nitelva. Rapport 69-2017. 2. NVE (2013). Flomberegninger for Leira og Nitelva, behov for oppdatering? Notat. Ref.: NVE-201305593-2. 0 50 100 150 200 250 128 130 132 134 136 138 RS = 85.5 BR Vannlinjer Nitelva Station (m)) Legend WS Q1000kf WS Q1000 WS Q200kf WS Q200 WS Q20 Ground Ineff Bank Sta.15 .04 .

NVE med flomsonekart for Surna. Opprettet: 13. mars 2008 (12.3.) Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Surna fra utløpet til Rindal Meieri. Totalt er den kartlagte strekningen på 37 kilometer. Mer informasjon og kart på NVS nettsider Flomsonekart Under finner du lenker til ulike kartutsnitt som viser vannstand i henhold til prognosene fra NVE. Derfra kan du zoome og forflytte deg rundt i kartet, eller du kan søke på adresser til andre steder i kommunen Norges geologiske undersøkels

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

 1. 6.3 Sammenligning med tidligere flomsonekart bruene er hentet fra NVE sin HEC-Ras-modell og fra Norconsults flomsonekartlegging (Carlsen, 2016) og kontrollert opp mot en digital terrengmodell. For Skulebrui er nøkkeldata hentet fra Multiconsult sine prosjekteringsdokumenter
 2. NVE overleverer i dag flomsonekart over Lillestrøm og deler av Fet og Skedsmo kummuner. Kartleggingen av Lillestrøm er gjort på en strekning på 21 km og viser at det ved en 10-årsflom primært er lavereliggende områder som er flomutsatt
 3. NVE er i ferd med å utarbeide flomsonekart over Marnardal, skriver Lindesnes avis. Dette blir gjort for å forutse hvor vannet vil komme ved nye flommer, noe som vil hjelpe kommunen til å unngå.
 4. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det fare for flom våren 2020. Kommunen har satt begrenset krisestab i forbindelse med den varslede vårflommen, og vil informere publikum fortløpende

Kartkatalog - NVE

NVE har laget flomsonekart for områder i Stjørdal og Verdal. Publisert: 25.08.2004 10:00. Sist endret: 27.11.2013 20:53. Flomsonekartene NVE har utarbeidet for områder i Stjørdal og Verdal erviser med stor presisjon hvilke områder som oversvømmes i en flomsituasjon, og med hvilken hyppighet presentert i NVE-Dokument 8-2001 (doculivenr. 200103848-1). I et notat datert 12.11.2009 (doculivenr. 200905683-1) ble flomberegningen fra 2001 vurdert ut fra oppdaterte flomdata. Foreliggende notat er en komplettering til de tidligere beregningene. Normalvannføringen QN er definert som gjennomsnittelig vannføring i perioden 1961-1990. Den e Basert på gjeldende flomsonekart, som ble laget i 2004, tilsvarer flommen i Rana ved Reinforsen et gjentaksintervall på mellom 100 og 200 år. Det var stor flom i Røssåga også. Her fra Sjøforsen i Korgen den 21. september. Foto: Vebjørn Opdahl, NVE Det var. NVE utarbeidet i 2004 Flomberegning for Vigga (NVE dokument 11/ 2004). I 2007 ble flomsonekartet (NVE Flomsonekart 5/2007) for Brandbu overlevert fra NVE til Gran kommune. Flomsonekartet viste at det var behov for sikring mot flom i Brandbu sentrum. Dr. Blasy - Dr. Øverland utførte i 2014 en ny flomsoneberegning for en 200-års flom gjenno NVE har kartlagt flere flomutsatte områder. Nedenfor viser vi til kart med flomsonene som er mest relevante for dagens flomutsatte områder. Mer info om NVEs flomsonekart kan du finne her. Kartlagt 50-årsflom (start på rødt nivå): - Trysil Kartlagt 20-årsflom (5-årsflom er start på oransje nivå): - Lillestrøm og Fetsun

Flomsonekart I tillegg til karleggingen av kvikkleiresoner har NVE laget flomsonekart for kommunen. Gjennom denne kartleggingen har Tromsø kommune fått ny kunnskap om utfordringer med kvikkleire. Du kan også sende en e-post til: flom-jordskredvarsling@nve.no. være kjent med og kunne bruke eksisterende flomsonekart og andre faresonekart for sin kommune. Ansvar. Regulantene har ansvar for å manøvrere aktivt for å begrense flomskader

Målestasjoner med sanntids-vannføring - NVE

Flomsonekart for Oslo (sentrumsområder) Flomsonekartlegging i Oslo sentrum. Et samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommuner som har som overordnet mål å kartlegge flomveier og identifisere barrierer som forårsaker vannansamlinger. Det er også et mål å estimere vannmenger ved ulike nedbørsmengder NVE utarbeidet i 2004 Flomberegning for Vigga (NVE dokument 11/2004). I 2007 ble flomsonekartet (NVE Flomsonekart 5/2007) for Brandbu overlevert fra NVE til Gran kommune. Flomsonekartet viste at det var behov for sikring mot flom i Brandbu sentrum. Konsulentfirmaet Dr Blasy - Dr Øverland ble engasjert av NVE i 2008. Firmaet skulle utarbeid Internett: www.nve.no Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua Flomsonekart Delprosjekt Surnadal Ingebrigt Bævre Eli K. Øydvin F L O M S O N E K A R T 10 200

NVE har laget flomsonekart for Røyken og Heggedal Norges

I året 2007 utarbeidet NVE et flomsonekart, delprosjekt Sauland. Rapport nr. 15/2007. Resultatet fra dette arbeidet var at vi fikk totalt byggeforbud innenfor en 200 års flomgrense. Avbøtende tiltak: Ved utbygging av Sauland kraftverk vil vi miste 30m3 vann i Hjartdela. Dette vil hjelpe oss litt mht. vanninntregning og oversvømmelse Flomsonekart er et viktig hjelpemiddel for arealdisponering langs vassdrag og for beredskapsplanlegging. NVE arbeider med å lage flomsonekart for flomutsatte elvestrekninger i Norge. Som et ledd i utarbeidelse av slike kart må flomvannføringer beregnes. Grunnlaget for flomberegninger er NVEs omfattende database ove Gran kommune får nå flomsonekart av NVE. De viser at ved en 10-årsflom blir deler av Brandbu og Gran sentrum oversvømt delstrekninger i form av flomsonekart. NVE har benyttet de hydrauliske modellene HEC-RAS og MIKE 11 i utarbeiding av flomsonekartene som benyttes i denne studien. HEC-RAS er en en-dimensjonal modell for stasjonære strømningsberegninger, og en- og to-dimensjonal for ikke-stasjonære strømningsberegninger

Flomsoner1 (MapServer

Flomsonekart for Nesttunvassdraget Norges vassdrags- og

Flomsonekart viser areal som oversvømmes ved ulike flom- størrelser (gjentaksintervall). Kartene gir et bedre grunnlag for arealplanlegging, prioritering av risikoreduserende tiltak og beredskap i områder utsatt for flom, slik at skadene blir redusert. NVE - April 201 NV E NV Es flomsonekart 5/2005 — Delprosjekt Alvdal og Tynset . www.nve.no/arealplan . Author: ESAadmin Created Date: 7/17/2019 6:39:33 P Kartlegging av flomsoner utført i regi av NVE omfatter arealer med størst skadepotensial ved flom. Liste over prioriterte områder for kartlegging ligger på NVEs internettside www.nve.no. FORMÅL/BRUKSOMRÅDE/ Utarbeidelse av flomsone Formålet med flomsonekartlegging er å gi et grunnlag for vurdering av flomfare til bruk i arealplanlegging NVE Atlas - NVEs hovedkarttjeneste på internett -www.nve.no Aktsomhetskart Snøskred Steinsprang Jord- og flomskred Marine avsetninger (NGUs løsmassekart) Flom Faresonekart Flomsonekart Faresoner for skred i bratt terreng Kvikkleiresoner Landsdekkende Potensiell fare, ikke tallfestet Tilpasset kommuneplanniv Det er utarbeidet faresonekart for flom (flomsonekart) for mange flomutsatte byer og tettsteder. Dette kartet viser flomsonekart utarbeidet av NVE dersom det er kartlagt. Faresonekartene inneholder faresoner som skal vise oversvømt areal ved ulike gjentaksintervall for flom, for eksempel 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, og 200-årsflom med klimapåsla

Geocortex Viewer for HTML5 - NVE

 1. Flomsonekart utarbeidet av NVE Krav til flomsikkerhet i TEK10 Retningslinje 2/2011 : Flaum- og skredfare i arealplanar (rev. 2014) Rettleiar 3/2015: Flaumfare langs bekker Retningslinjer for flomberegninger Fakta: Hvordan ta hensyn til klimaendringer Fakta: GIS finner flomveien
 2. I forbindelse med det nye flomvarselet ber NVE folk være på vakt og sjekke lokale flomsonekart for sitt hjemsted. Les også: Heimevernet i flomberedskap. I store deler av landet varsler NVE stor.
 3. Flomsonekart i Overhalla. Delprosjekt Overhalla - rapport 1-2011 (vestre del av Overhalla) (20-, 200-, og 1000 årsflom) Delprosjekt Grong - rapport 17-2007 (østre del av Overhalla) (10-, 50-, og 200 årsflom) NVE Atlas (kartløsning som inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata
 4. Flomsonekart: Dekke geog NVE utformer forslag til forskrift, sendes på høring i høst. Vedtak og. ikrafttredelse så fort som mulig etter gjennomført høring Samtidig arbeider NVE med den foreløpige flomrisikoanalysen - rapportering til EU før 2012..
 5. Flomsonekart nr 6 / 2000 Delprosjekt Rognan og Røkland Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Forfatter: Øyvind Lier Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 50 Forsidefoto: Stian Bue Kanstad, NVE Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Rognan og Røkland i Saltdal kommune
 6. I arbeidet bruker NVE såkalte flomsonekart. Et flomsonekart viser hvilke områder som blir berørt ved ulike flommer fra 10-års flom til 500-års flom

NVE sin vårflomanalyse kan finnes på nettsiden til Varsom.no . Flomsonekart for Bonakas, Seida og Polmak og rapporten i forbindelse med disse. Digitale flomsonekart på nett. Tana kommune følger flomanalysene nøye, og vil komme med mer informasjon senere NVE sendte ut vårflomanalyse til kommunene 30. mars. I denne analysen kommer det fram blant annet at det er ganske stor fare for ekstrem flom i 2020. NVE sin vårflomanalyse kan finnes på nettsiden til Varsom.no . Flomsonekart for Kautokeino og Máze, og rapporten i forbindelse med disse. Digitale flomsonekart på net NVE trenger lengre tid enn planlagt for å lage flomsonekart i Holtålen. Les sakene: Flom skaper kaos - Berget ut med Sea King-helikopter - Store ødeleleggelser De foreløpige resultatene etter flommen 16. august er usikre

Planlegger for 100-års flom i Norge - Innenriks - Dagbladet

På et møtet i kriseledelsen i Trysil i kveld, sa operativ beredskapsleder i NVE, Stein Nordvi, at flommen i Trysilelva ser ut til å ha kulminert. Men helt sikre på at den kan stige igjen, er de ikke NVE anbefaler at flomaktsomhetskartet brukes som grunnlag for hensynssone i de områdene Det er bra at kommunen har brukt tilgjengelige flomsonekart som grunnlag for hensynssoner i planen. Hensynssonene for flomfare var ikke tegnet inn i plankartet som først ble lagt ut på høring, men dett

ODDA: I Hordaland har Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har laget flomsonekart for Dale, Eidfjord, Etne, Nesttun, Os og Voss, men ikke Odda sentrum som ble hardt rammet av storflommen. Teknisk sjef i Odda, Jostein Eitrheim, innrømmer overfor NRK Hordaland at kommunen har kartlagt flomfaren for dårlig, men han avviser at kommunen har gamblet med innbyggernes sikkerhet til framskrivning av havnivå i år 2100 (NVE 2017b). Det er til nå produsert rundt 20 slike flomsonekart med klimapåslag. Et eksempet vises nedenfor (Naustdal). Her er flomsonen med 200-årsflommen i år 2100 farget rosa, mens 200årsflommen basert på historiske data er mørkeblå. Kartene er ment å brukes i komunene NVE vil tilpasse flomsonekartene til et endret klima etter hvert som gode nok data og metoder foreligger. Dette inngår som en del av NVEs ajourføring av flomsonekart. 1.4 Prosjektgjennomføring . Prosjektet er gjennomført under ledelse av NVE med Eigersund kommune som bidragsyter og diskusjonspart Flomregimer. vårflom. Jan. Okt. Apr. Juli. 6. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15.02.201

Varsom: flom og jordskredvarsle

Flomsonekart i Flåm n:\516\10\5161024\5 arbeidsdokumenter\52 flomsonekart\word\flåm_rapport_2016.docx 2016 -09 15 | Side 7 av 20 Flåmselva ligger i et av de områdene i Norge hvor klimafremskrivningene gir størst økning i flomstørrelser frem mot år 2100. NVE opererer med klimapåslag på både 20 % og 40 % i sine beregninger Landbruk og tiltak i vassdrag Hydroteknikkdager Sole Hotell 25.10.2016. Harald Sakshaug, NVE Region Sør. hsa@nve.no - 97721521 «Trygghet og Trivsel langs Levende Vassdrag

NVE data nedlas

Figur 1-1 Områder utsatt for 200-årsflom fra Drammenselva (utsnitt av NVE flomsonekart Drammen 2017) med skisserte tiltak for å sikre Mjøndalen sentrum sør og vest for E134 Tiltaksplanene for flomsikring av Mjøndalen sentrum omfatter: 1a. Pumpestasjon i Mjøndalsbekken ved E134 Flomsonekart utarbeidet av NVE Krav til flomsikkerhet i . Kilde: NVEs sjekkliste for reguleringsplan pr. 11.06.2015 vurdering baseres på observasjoner fra tidligere flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil må det gjøres en fagkyndig utredning. Det må vises særlig aktsomhet lang

Flomsonekart for Feda Norges vassdrags- og

Om flomsonekart www.asnes.kommune.no NVE har utarbeidet digitalt flomsonekart med høydebestemte vannflater referert til følgende nivåer: • 10 års flom • 20 års flom • 50 års flom • 100 års flom • 200 års flom • 500 års flom Kartene er tilgjengelige i kommunens kartløsning. NVE har utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200 årsflom. I tillegg viser kartene hvor vannstanden vil stå ved 20-, 100- og 500 årsflom Nå i ettermiddag har NVE satt sitt flomvarsel for Hedmark fra gult til oransje nivå. Les også: E6 kan bli stengt. Ved oransje nivå heter det: Det anbefales at kommune og Fylkesmannen har økt beredskap.Bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er utsatt. Sjekk flomsonekart dersom det finnes for kommunen Prosjektrapport flomsonekart, Hamar; Vannstand i Glomma, Mjøsa og Lågen (oppdateres hver dag) Regional og lokal forebygging mot flom og skred. Telefoner: NVEs flomvarslings-tjeneste og døgnåpne beredskapstelefon: 22 95 93 60 / 909 92 231. GLB: 61 26 86 40. NVE region øst: 09575. Servicekontoret Hamar kommune: 62 56 30 10. Lenker Det sendes MELDING fra NVE når det ventes vannføring opp mot 5 års gjentaksintervall eller ved andre spesielle situasjoner i vassdrag. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare for skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm.

Flomsonekartlegging Hellandsvassdraget - Eigersund kommune10-ÅRSFLOM: Slik vil Gjøvik bli rammet dersom vi går en 10En slik flom på Nesttun igjen, vil skape problemer forFlombilder fra Nybergsund og InnbygdaFLOMMER - Lag flom

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE , som i går overleverte flomsonekart og farekart for kvikkleireskred til ordfører Jan Thorsen i Nome kommune, vil en ved en 10-årsflom oppleve at lavtliggende områder med bygninger langs Norsjø er flomutsatt. En 200-årsflom vil sette store områder i Ulefoss sentrum under vann NVE krever i tillegg at det utarbeides nye flomsonekart og nye elveprofiler for Folla. Det vises her til plan - og bygningslovens § 28-2, der det kreves dokumentasjon på at byggeområder for bolig og næringsbygg skal være sikret mot 200 - års flomnivå + 0,5 m NVE har utarbeidet flomsonekart for deler av Tanavassdraget i Karasjok kommune. Dette er områder som er mer utsatt enn andre. Sjekk gjerne ditt område og ta utgangspunkt i 50 års flom Digitale flomsonekart (100 og 200 års flom) på nett for Karasjok. Se vannføring for Veahkkava, Iešjohka her. Finske prognoser kan sees her NVE rapport 3/2005 Flomsonekart - Delprosjekt Hamar. Hamar kommune har, i dialog med NVE, valgt å vise lavpunkter som hensynssoner. Kjellerfrie soner, som er områder hvor det med stor sannsynelighet vil komme vann i kjellerne ved en 200-årsflom, er ikke vist på kartet som hensynssoner

 • Trento kjeller parkering.
 • Avokado drap.
 • Pitbull raser.
 • Nytt hjulsett landevei.
 • Gravlaks til forrett.
 • Steinsfjellet barnehage vigilo.
 • Www bab la dictionary.
 • Paint tool sai.
 • Polizei dresden twitter.
 • Harry potter 3 bok.
 • Fenistil tropfen wirkstoff.
 • Landeszentrale für politische bildung sachsen anhalt habisch.
 • Gouda reiseforsikring bedrift.
 • Download aptoide.
 • Runaway lyrics bruno mars.
 • Olavsgård bussterminal parkering.
 • Sri lanka beach.
 • Guy fawkes.
 • Paraply nille.
 • Park and ride unna bahnhof.
 • Joachim nielsen.
 • Direktes zitat fußnote.
 • Världens vackraste kille.
 • Vintage style.
 • Gojibær wikipedia.
 • Amfi larvik åpningstider jul.
 • Når omtrent gikk norge inn i fase 2 i den demografiske overgangen.
 • Bunker 2. weltkrieg brandenburg.
 • Hva betyr sputnik på russisk.
 • Brunsnegler utbredelse.
 • Far er psykopat.
 • Wireless hdmi.
 • How to get kar98k ww2.
 • Elotec jubilee bruksanvisning.
 • Niebüll sylt personenzug.
 • Sjakkturnering henie onstad.
 • Brasiliansk laser.
 • Hvordan fjerne poser under øynene hjemme.
 • Energidrikk 18 år.
 • Hvordan spiser man blåskjell.
 • Støykart bærum.